ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ (“Сл. гласник РС”, бр. 48/2017, 88/2017, 84/2018, 23/2019, 27/2020, 36/2021, 102/2021, 130/2021, 127/2022, 144/2022, 21/2023 и 8/2024)

Члан 1

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на кредитну подршку.

Члан 2

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за:

1) развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овим правилником осим квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година;

2) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства који обухвата набавку семена, садног материјала и средстава за заштиту биља;

3) инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;

4) набавку хране за животиње;

5) инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи;

6) развој сточарства који обухвата набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година и премију осигурања ових животиња прописану овим правилником;

7) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства који обухвата набавку ђубрива.

Олакшани приступ коришћењу кредита из става 1. тач. 1)-4) овог члана остварује се кроз субвенционисање дела камате на кредит, и то тако да се каматна стопа која је једнака референтној каматној стопи Народне банке Србије увећава за 3,5 процентна поена и умањује за три процентна поена (обрачуната конформном методом на стварни број дана у години) за кредитну подршку са роком отплате до три године.

Олакшани приступ коришћењу кредита из става 1. тачка 5) овог члана остварује се кроз субвенционисање дела камате на кредит, и то тако да се каматна стопа која је једнака референтној каматној стопи Народне банке Србије увећава за четири процентна поена и умањује за три процентна поена (обрачуната конформном методом на стварни број дана у години).

Изузетно од става 2. овог члана, за физичко лице – носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој (у даљем тексту: Регистар) са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди прописаним правилником којим се уређује одређивање подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (у даљем тексту: подручје са отежаним условима рада у пољопривреди), односно које је навршило највише 40 година живота у текућој години, односно које је женског пола, и то тако да се каматна стопа која је једнака референтној каматној стопи Народне банке Србије увећава за 3,5 процентна поена и умањује за један процентни поен (обрачуната конформном методом на стварни број дана у години).

Олакшани приступ коришћењу кредита из става 1. тачка 6) овог члана остварује се кроз субвенционисање дела камате на кредит, и то тако да се каматна стопа која је једнака референтној каматној стопи Народне банке Србије увећава за четири процентна поена и умањује за један процентни поен (обрачуната конформном методом на стварни број дана у години).

Олакшани приступ коришћењу кредита из става 1. тачка 7) овог члана остварује се кроз субвенционисање камате на кредит, и то тако да се каматна стопа која је једнака референтној каматној стопи Народне банке Србије увећава за 4,5 процентна поена и не умањује (обрачуната конформном методом на стварни број дана у години) за кредитну подршку са роком отплате до три године.

Члан 3

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овим правилником остварују:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правно лице, и то:

(1) земљорадничка задруга са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих регистрованих пољопривредних газдинстава,

(2) ако је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Лице из става 1. овог члана остварује право на коришћење кредитне подршке ако:

1) је уписано у Регистар и налази се у активном статусу;

1а) је у Регистру извршило обнову регистрације за текућу годину у складу са посебним прописом којим се уређује упис у Регистар, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства;

2) испуњава посебне услове у складу са овим правилником.

Члан 4

Право на кредитну подршку остварује се и под следећим посебним условима:

1) да је рок отплате кредита највише три године за кредите одобрене за развој сточарства који обухвата набавку: телади и јунади за тов телесне масе до 300 кг, квалитетних приплодних грла у овчарству и козарству, јагњади за тов телесне масе до 20 кг, јаради за тов телесне масе до 15 кг, квалитетних приплодних грла у свињарству, прасади за тов телесне масе до 25 кг, квалитетних родитељских јата живине (кокошке, ћурке, гуске, патке, бисерке), једнодневних пилића за тов, ројева пчела стандардно формираних на пет рамова и пчелиње матице са или без кошница и рибље млађи за тов; као и за кредите одобрене за намену из члана 2. став 1. тач. 2)-4) и 7) овог правилника;

2) да је рок отплате кредита највише од три до пет година за кредите одобрене за развој сточарства који обухвата набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година, као и за кредите одобрене за намену из члана 2. став 1. тачка 5) овог правилника;

3) да се кредит одобрава и исплаћује у динарима;

4) да за кредите одобрене за намену из члана 2. став 1. тач. 1)-4) овог правилника каматна стопа на годишњем нивоу није већа од референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за 3,5 процентна поена (обрачуната конформном методом на стварни број дана у години);

5) да за кредите одобрене за намену из члана 2. став 1. тач. 5) и 6) овог правилника каматна стопа на годишњем нивоу није већа од референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за четири процентна поена (обрачуната конформном методом на стварни број дана у години);

5а) да за кредите одобрене за намену из члана 2. став 1. тачка 7) овог правилника каматна стопа на годишњем нивоу није већа од референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за 4,5 процентна поена (обрачуната конформном методом на стварни број дана у години);

6) да је за лице из члана 3. овог правилника фиксна каматна стопа на неотплаћени део кредита 3% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита, осим:

(1) за физичко лице – носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно које је навршило највише 40 година живота у текућој години, односно које је женског пола, за које је фиксна каматна стопа на неотплаћени део кредита 1% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита,

(2) за кредите одобрене за развој сточарства који обухвата набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година из члана 2. став 1. тачка 6) овог правилника, за које је фиксна каматна стопа на неотплаћени део кредита 1% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита,

(3) за кредите одобрене за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства за набавку ђубрива из члана 2. став 1. тачка 7) овог правилника, за које је фиксна каматна стопа на неотплаћени део кредита 0% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита;

7) да се кредити чији је рок отплате до три године враћају у месечним, тромесечним, шестомесечним и годишњим ануитетима, а за кредите чији је рок отплате од три до пет година да се враћају у шестомесечним ануитетима;

8) да за кредит чији је рок отплате од једне до три године може да се одобри одложени рок враћања главнице до једне године који се укључује у рок отплате кредита, као и да за кредит за набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година може да се одобри одложени рок враћања главнице до две године, који се укључује у рок отплате кредита;

9) да може да се одобри превремена отплата кредита, без права на накнаду трошкова превремене отплате кредита;

10) да се као средство обезбеђења не користи новчани депозит;

11) да се, у случају када се кредитна подршка користи ненаменски, кредит сматра доспелим, и то целокупна главница, припадајућа редовна камата и затезна камата и цео износ субвенционисаног дела камате са обрачунатом законском затезном каматом и пада на терет лица из члана 3. овог правилника;

12) да пун износ премије осигурања за прве три године отплате кредита пада на терет лица из члана 3. овог правилника, ако се право на кредитну подршку користи за набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година, а лице нема важећу полису осигурања, као и да пун износ премије осигурања пада на терет лица из члана 3. овог правилника ако нема важећу полису осигурања до отплате кредита, односно док су животиње у његовом власништву, ако се право на кредитну подршку користи за набавку других животиња;

13) да је добављач предмета кредита правно лице или предузетник који обавља трговину, осим ако је предмет кредита набавка животиња када добављач може бити и пољопривредник који је регистрован у складу са прописом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и који у погледу пољопривредних производа који су предмет регистрације и предмет кредита има статус трговца у складу са законом којим се уређује трговина, као и осим када је предмет кредита набавка половног атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела када добављач може бити било које лице;

14) да по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на кредитну подршку у оквиру укупних средстава опредељених за ову намену у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 5

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара.

Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

Члан 6

Право на кредитну подршку за развој сточарства остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку:

1) квалитетних приплодних јуница;

2) квалитетних приплодних крава старости до пет година;

3) телади и јунади за тов телесне масе до 300 кг;

4) квалитетних приплодних грла у овчарству и козарству;

5) јагњади за тов телесне масе до 20 кг;

6) јаради за тов телесне масе до 15 кг;

7) квалитетних приплодних грла у свињарству;

8) прасади за тов телесне масе до 25 кг;

9) квалитетних родитељских јата живине (кокошке, ћурке, гуске, патке, бисерке);

10) једнодневних пилића за тов;

11) ројева пчела стандардно формираних на пет рамова и пчелиње матице са или без кошница;

12) рибље млађи за тов.

Животиње из става 1. овог члана не могу да се отуђе за време отплате кредита, осим грла намењених тову која могу да се отуђе пре отплате кредита, уз претходну сагласност банке.

Члан 7

Право на кредитну подршку за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку:

1) семена и садног материјала за ратарство, воћарство, виноградарство, повртарство и цвећарство;

2) свих врста ђубрива;

3) свих врста средстава за заштиту биља.

Члан 8

Право на кредитну подршку за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку нове:

1) механизације и опреме за производњу житарица, индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског биља, и то за:

(1) тракторе и тракторске кабине,

(2) механизацију за основну и предсетвену обраду земљишта,

(3) механизацију за сетву ратарских култура,

(4) механизацију за заштиту ратарских култура од болести, штеточина и корова,

(5) опрему за чување, прераду, односно паковање уљаних култура, гајеног лековитог, зачинског и ароматичног биља, гајених врста гљива

(6) опрему за чување, прераду, односно паковање шумских плодова и лековитог биља сакупљеног из природе,

(7) тракторске приколице,

(8) комбајне и адаптере за комбајне,

(9) бераче за кукуруз;

2) механизације и опреме за производњу воћа, поврћа, украсног биља, односно цвећа, и то:

(1) специјализованих трактора за воћарску и виноградарску производњу,

(2) механизације за сетву и садњу повртарског биља и цвећа,

(3) механизације и опреме за заштиту воћа, поврћа и цвећа од болести, штеточина, корова, града и хладноће,

(4) опреме и материјала за гајење воћа, поврћа и цвећа у заштићеном простору покривеног пластичним материјалима,

(5) механизације за бербу воћа, поврћа и обликованог украсног биља,

(6) опреме за прање, калибрирање, класирање, полирање и паковање воћа, поврћа и цвећа, као и бокс палета за складиштење воћа и поврћа у хладњачама и расхладних уређаја за хладњаче,

(7) механизације за уклањање остатака након резидбе

(8) опреме за паковање садног материјала украсног биља (семена, луковица, садница),

(9) мулчера,

(10) хексагона са прикључцима (мулчер са прикључцима),

(11) машина за зелену бербу,

(12) улагача за ђубриво,

(13) механичких средстава за заштиту биља;

3) опреме за сушаре за житарице, уљарице, поврће, воће и лековито биље;

4) механизације и опреме за наводњавање;

5) механизације и опреме за сточарску производњу, и то:

(1) механизације за припрему кабасте сточне хране,

(2) опреме за мужу, хлађење и чување млека

(3) опреме за системе за аутоматско напајање и исхрану животиња,

(4) механизације и опреме за манипулацију стајњаком и осоком,

(5) опреме за вентилацију објеката за гајење животиња,

(6) опреме за гајење и терморегулацију свињарских и живинарских фарми,

(7) специјализоване опреме за живинарске фарме за производњу конзумних и приплодних јаја,

(8) опреме за пчеларство,

(9) приколице атестиране за превоз кошница пчела,

(10) атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела;

6) опреме за силосе (ћелије силоса, хоризонтални и вертикални транспортери, пречишћивачи);

7) опреме за контролу житарица и уљарица приликом промета;

8) опреме, односно мерних контролних инструмената на линији клања;

9) опреме – соларни панели за опремање пољопривредних газдинстава.

Правно лице и предузетник остварују право на кредит за набавку нове опреме за производњу ракије и вина ако су уписани у Регистар произвођача јаких алкохолних пића, односно у Винарски регистар.

Изузетно од става 1. овог члана, лице из члана 3. овог правилника остварује право на кредитну подршку намењену за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему за набавку половног атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела ако је његова појединачна вредности до 600.000 динара.

Члан 9

Право на кредитну подршку за инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку нове механизације и опреме, и то:

1) трактора и тракторске кабине;

2) тракторске приколице;

3) комбајна и адаптера за комбајне;

4) специјализовани трактор за воћарску и виноградарску производњу;

5) берач кукуруза;

6) механизација за основну и предсетвену обраду земљишта;

7) механизација за сетву ратарских култура;

8) механизација за заштиту ратарских култура од болести, штеточина и корова;

9) механизација за сетву и садњу повртарског биља и цвећа;

10) механизација и опрема за заштиту воћа, поврћа и цвећа од болести, штеточина, корова, града и хладноће;

11) механизација за бербу воћа, поврћа и обликованог украсног биља.

Право на кредитну подршку из става 1. овог члана остварује се под условом да није одобрен кредит за набавку исте механизације и опреме из члана 8. став 1. тачка 1) подтач. (1), (2), (3), (4), (7), (8) и (9), као и тачке 2) подтач. (1), (2), (3) и (5) овог правилника.

Члан 10

Право на кредитну подршку за набавку хране за животиње остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку хране за животиње која испуњава услове у погледу квалитета, у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет хране за животиње, и то за:

1) хранива (изузев зрнастих хранива);

2) премиксе;

3) смеше.

Члан 11

Право на кредитну подршку остварује се подношењем писаног захтева за одобрење кредитне подршке (у даљем тексту: захтев за одобрење) банци која је са министарством надлежним за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) закључила уговор.

Захтев за одобрење подноси се банци из става 1. овог члана до 15. октобра текуће године.

Члан 12

Уз захтев за одобрење кредита за развој сточарства за набавку животиња из члана 6. овог правилника, пре пуштања кредита у течај, подноси се предрачун за набавку животиња, као и друга документација у складу са пословном политиком банке.

Ако је добављач предмета кредита физичко лице, уз захтев за одобрење за набавку животиња из члана 6. став 1. тач. 3)-11) овог правилника, пре пуштања кредита у течај, подноси се предуговор о купопродаји наведених животиња, односно изјава подносиоца захтева дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће средства искористити за намене наведене у захтеву, као и друга документација у складу са пословном политиком банке.

После пуштања кредита у течај, за набавку животиња из члана 6. овог правилника, банци се доставља следећа документација:

1) копија уверења о пореклу и производним особинама квалитетне приплодне животиње (педигре) за квалитетна приплодна грла, а за увозна грла копија оригиналног педигреа из земље извозника;

2) копија одговарајућег документа о пореклу увеженог јата живине издатог од надлежног органа земље извознице, а оригинал потврде на увид;

3) копија потврде о контроли јата живине у одгоју издате од стране овлашћене установе за селекцију и репродукцију животиња, а оригинал потврде на увид;

4) копија пасоша за говеда којим се утврђује да је извршено обележавање и регистрација говеда, односно њихово праћење кретања (оригинал пасоша за говеда на увид, а за увозна грла копија оригиналног пасоша из земље извознице) и доказ да су говеда евидентирана у Централној бази података о обележавању животиња, односно копија одговарајуће потврде о извршеном обележавању и регистрацији свиња, оваца и коза, односно копија одговарајуће потврде о извршеној вакцинацији живине против Атипичне куге живине – Њукастл болести, издата у складу са законом којим се уређује ветеринарство и прописима донетим за његово спровођење;

5) копија уверења о здравственом стању животиња складу са законом којим се уређује ветеринарство и прописима донетим за његово спровођење;

6) копија рачуна за набављени предмет кредита и оригинал рачуна на увид, а ако је добављач животиња из члана 6. став 1. тач. 3)-11) овог правилника физичко лице, може се доставити само копија уговора о купопродаји за набављени предмет кредита и оригинал купопродајног уговора на увид;

7) винкулирана полиса осигурања у корист банке за животиње из члана 6. тач. 1)-8) овог правилника које су осигуране од ризика угинућа од болести или несрећног случаја, ризика принудног клања због болести или несрећног случаја, када животињи прети непосредна опасност да угине и клање се врши ради искоришћења, односно смањења штете (принудно клање из нужде), ризика принудног клања или убијања када због болести или несрећног случаја животињи не прети непосредна опасност да угине, али је постала неупотребљива за било коју сврху и нема изгледа да се то стање лечењем измени, па је даље држање постало из економских разлога нерентабилно (принудно клање из економских разлога, које се може одобрити само код оних хроничних обољења која су имала свој почетак и била лечена након почетка обавезе осигуравача) и ако висина годишњих премијских стопа није већа од висине утврђене у Прилогу – Висина годишњих премијских стопа које субвенционише Министарство у пуном износу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

8) друга документација у складу са пословном политиком банке.

Ако је добављач правно лице, односно предузетник који обавља трговину, документација из става 3. овог члана, доставља се банци најкасније у року од 15 дана од дана испоруке предмета кредита, а ако је добављач пољопривредник који има статус трговца у складу са законом којим се уређује трговина, документација из става 3. овог члана, доставља се банци у року од 30 дана од дана пуштања кредита у течај.

Полиса осигурања из става 3. тачка 7) овог члана закључује се са друштвом за осигурање које је са Министарством закључило уговор.

Члан 13

Уз захтев за одобрење за набавку за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства из члана 7. овог правилника, пре пуштања кредита у течај, подноси се следећа документација:

1) предрачун за набавку предмета кредита;

2) друга документација у складу са пословном политиком банке.

После пуштања кредита у течај за набавку за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства из члана 7. овог правилника, а најкасније у року од 15 дана од дана испоруке предмета кредита, банци се доставља копија рачуна за набављени предмет кредита, а оригинал рачуна на увид, као и друга документација у складу са пословном политиком банке.

Члан 14

Уз захтев за одобрење за набавку за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему из члана 8. овог правилника и за инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи из члана 9. овог правилника, пре пуштања кредита у течај, подноси се предрачун за набавку те механизације и опреме, осим за набавку атестираног половног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела када се подноси предуговор о купопродаји који садржи начин плаћања искључиво преко текућег рачуна, као и друга документација у складу са пословном политиком банке.

После пуштања кредита у течај за набавку за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему из члана 8. овог правилника и за инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи из члана 9. овог правилника, а најкасније 30 дана од дана испоруке предмета кредита, банци се доставља следећа документација:

1) копија рачуна за набављену опрему и механизацију, а оригинал рачуна на увид;

2) копија отпремнице којом се доказује набавка механизације и опреме, за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице, а оригинал отпремнице на увид;

3) копија гарантног листа за извршену набавку механизације и опреме за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа;

4) оверен уговор о купопродаји који садржи начин плаћања искључиво преко рачуна за набавку половног атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела;

5) извод из Регистра произвођача јаких алкохолних пића, односно Винарског регистра, за набавку опреме из члана 8. став 2. овог правилника;

6) друга документација у складу са пословном политиком банке.

Изузетно од става 1. овог члана, за набавку половног атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела банци се доставља копија атеста у року од 60 дана од дана испоруке предмета кредита.

Члан 15

Уз захтев за одобрење за набавку хране за животиње из члана 10. овог правилника, пре пуштања кредита у течај, банци се подноси предрачун за набавку хране за животиње.

После пуштања кредита у течај за набавку хране за животиње из члана 10. овог правилника, најкасније у року од 30 дана од дана испоруке предмета кредита, банци се доставља копија рачуна за набављени предмет кредита, а оригинал рачуна на увид, као и друга документација у складу са пословном политиком банке.

Члан 15а

После пуштања кредита у течај, банка подноси Министарству захтев за субвенцију камате, у складу са уговором из члана 11. овог правилника.

Министарство банци из става 1. овог члана уплаћује средства на име субвенционисаног дела камате у складу са овим правилником, у једнократном износу, у року од 30 дана од дана пријема захтева за субвенцију камате.

Члан 15б

За дужника којем је одобрен репрограм, у складу са Одлуком о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пољопривредних кредита у условима отежане пољопривредне производње (“Службени гласник РС”, број 111/22), Министарство банци са којом је закључило уговор из члана 11. овог правилника субвенционише део камате на кредит која се односи на грејс период под истим условима прописаним овим правилником.

Након одобравања репрограма из става 1. овог члана, банка подноси Министарству захтев за субвенцију дела камате на кредит која се односи на грејс период.

Министарство банци из става 1. овог члана уплаћује средства на име субвенционисаног дела камате на кредит која се односи на грејс период, у једнократном износу, у року од 60 дана од дана пријема захтева из става 2. овог члана.

Члан 16

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку (“Службени гласник РС”, бр. 30/14, 87/14 и 25/16).

Члан 17

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Самостални чланови Правилника о измени

Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку

(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017)

Члан 2

У 2017. години захтев за одобрење кредитне подршке подноси се банци до 1. децембра 2017. године.

Члан 3

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Самостални члан Правилника о изменама и допунама

Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку

(“Сл. гласник РС”, бр. 130/2021)

Члан 3

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Самостални члан Правилника о допуни

Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку

(“Сл. гласник РС”, бр. 127/2022)

Члан 2

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Самостални чланови Правилника о изменама и допуни

Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку

(“Сл. гласник РС”, бр. 8/2024)

Члан 5

Захтеви за одобравање кредитне подршке поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 6

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилог

ВИСИНА ГОДИШЊИХ ПРЕМИЈСКИХ СТОПА КОЈЕ СУБВЕНЦИОНИШЕ МИНИСТАРСТВО У ПУНОМ ИЗНОСУ

НАМЕНА

Висина годишње премијске стопе

1.

Квалитетне приплодне јунице

4,28%

2.

Квалитетне приплодне краве старости до пет година

4,28%

3.

Телад и јунад телесне масе до 300 кг (годишња премијска стопа коригује се временом това)

5,82%

4.

Квалитетна приплодна грла у овчарству и козарству

4,23%

5.

Јагњад за тов телесне масе до 20 кг (годишња премијска стопа коригује се временом това)

4,23%

6.

Јарад за тов телесне масе до 15 кг (годишња премијска стопа коригује се временом това)

4,23%

7.

Квалитетна приплодна грла у свињарству

4,47%

8.

Прасад за тов телесне масе до 25 кг (годишња премијска стопа коригује се временом това)

4,47%

 

 

 

 

 

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.