Лај­ко­вац – Кра­ва Ла­на, вла­сни­ка Ми­ла­на Ми­ла­ко­ви­ћа из ми­о­нич­ког се­ла Мра­ти­шић, ап­со­лут­на је шам­пи­он­ка 41. Ре­ги­о­нал­не из­ло­жбе го­ве­да си­мен­тал­ске ра­се ко­ја се тра­ди­ци­о­нал­но одр­жа­ва на Кр­стов­дан у Лај­ков­цу. Ми­ла­ко­вић је оства­рио пра­ви три­јумф у кон­ку­рен­ци­ји два­де­се­так ко­лу­бар­ских сто­ча­ра, јер је на овој смо­три при­ка­зао нај­ве­ћи број ква­ли­тет­них гр­ла и осво­јио нај­ви­ше на­гра­да. Пре­ма са­оп­ште­ним по­да­ци­ма, гр­ло Ла­на је за 305 да­на у про­се­ку да­ла 7.079 ли­та­ра мле­ка, уз про­це­нат млеч­не ма­сти од 4,01. Ми­ла­ко­вић је на овој из­ло­жби имао и нај­бо­љу ко­лек­ци­ју пр­во­тел­ки, ње­го­во гр­ло Ја­го­да три­јум­фо­ва­ло је у кон­ку­рен­ци­ји пр­во­тел­ки, док је Ру­би би­ла нај­бо­ља ме­ђу ју­ни­ца­ма.

Ми­лан Ми­ла­ко­вић на узор­ној фар­ми га­ји око 80 гр­ла, од ко­јих је тре­нут­но три­де­се­так на му­жи. За­до­во­љан је што је ње­го­во до­ма­ћин­ство у про­шлој ве­о­ма те­шкој и су­шној го­ди­ни ус­пе­ло да одр­жи број­ност и кон­ди­ци­ју гр­ла.

– Без ви­со­ке про­из­вод­ње по гр­лу у сто­чар­ству тре­нут­но не­ма ни­ка­кве ра­чу­ни­це и ја у овом тре­нут­ку не мо­гу да се по­жа­лим… По­је­ди­на гр­ла да­ју и ви­ше од 10.000 ли­та­ра мле­ка у лак­та­ци­ји и ту има не­ке ма­те­ма­ти­ке. За­хва­љу­ју­ћи ко­ли­чи­ни ко­ју пре­да­јем, то је у за­ви­сно­сти од пе­ри­о­да лак­та­ци­је из­ме­ђу 25.000 и 30.000 ли­та­ра ме­сеч­но, имам и бо­љу це­ну. Ма­ли про­из­во­ђа­чи, ко­ји пре­да­ју ма­ле ко­ли­чи­не, при­ну­ђе­ни су да про­да­ју мле­ко по ни­ској це­ни и, по ме­ни, они су у без­из­ла­зној си­ту­а­ци­ји – ис­ти­че Ми­лан Ми­ла­ко­вић.

Ко­лу­бар­ски округ је већ де­це­ни­ја­ма у вр­ху ка­да је у пи­та­њу ква­ли­тет си­мен­тал­ске ра­се го­ве­да, уве­рен је др Вла­да Пан­те­лић из Ин­сти­ту­та за сто­чар­ство у Зе­мун по­љу, пред­сед­ник жи­ри­ја на овој из­ло­жби.

– Ми­слим да би по­је­ди­ни про­из­во­ђа­чи из овог кра­ја, по­себ­но фар­ма Ми­ла­ко­вић, мо­гли да на­ђу сво­је ме­сту и на на­ци­о­нал­ној из­ло­жби го­ве­да у Не­мач­кој, а не на ре­ги­о­нал­ној у Лај­ков­цу – ре­као је Пан­те­лић. Он је ис­та­као да фар­ме­ри Ко­лу­бар­ског окру­га ко­ји се ба­ве ин­тен­зив­ном про­из­вод­њом го­ве­да га­је гр­ла вр­хун­ске ге­не­ти­ке, од­га­ја­ју их у до­брим усло­ви­ма и аде­кват­ном ис­хра­ном по­сти­жу кон­ди­ци­ју ко­ја је при­ка­за­на и на лај­ко­вач­кој из­ло­жби.

На овој смо­три до­де­ље­но је још при­зна­ња, за нај­ква­ли­тет­ни­ју кра­ву про­гла­ше­на је Ма­ра, од­га­је­на у ста­ји По­љо­при­вред­не шко­ле у Ва­ље­ву, Ви­до­сав Чи­та­ко­вић из Гор­њег Му­ши­ћа код Ми­о­ни­це на­гра­ђен је за нај­бо­љу ко­лек­ци­ју кра­ва, Зо­ри­ца Ми­лић из Ја­буч­ја про­гла­ше­на је за нај­бо­љег сто­ча­ра са те­ри­то­ри­је оп­шти­не Лај­ко­вац, док је при­зна­ње за нај­ве­ћег про­из­во­ђа­ча мле­ка при­па­ло фар­ми Алек­сан­дра Је­ври­ћа из Ја­буч­ја.

Ор­га­ни­за­то­ри из­ло­жбе би­ли су Оп­штин­ска упра­ва Лај­ко­вац, Ин­сти­тут за сто­чар­ство Зе­мун по­ље, Цен­трал­но удру­же­ње од­га­ји­ва­ча го­ве­да си­мен­тал­ске ра­се, Удру­же­ње од­га­ји­ва­ча го­ве­да си­мен­тал­ске ра­се „Ко­лу­ба­ра” Лај­ко­вац, Цен­тар за по­љо­при­вре­ду Лај­ко­вац и Удру­же­ње од­га­ји­ва­ча го­ве­да си­мен­тал­ске ра­се „Ко­лу­бар­ски си­мен­та­лац” Ва­ље­во.

Извор: https://www.politika.rs/scc/clanak/574784/La-na-sam-pi-on-ka-laj-ko-vac-ke-smo-tre-si-men-ta-la-ca

Ђаци раде на школској њиви, имају и краве и живину, али и ботаничку башту и мини зоо врт

 

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.