ЗРЕ­ЊА­НИН: На те­ри­то­ри­ја­ма гра­да Зре­ња­ни­на и оп­шти­не Но­ви Бе­чеј по­твр­ђе­но је при­су­ство ви­ру­са ави­јар­не ин­флу­ен­це под­тип Х5Н1, об­ја­ви­ла је Упра­ва за ве­те­ри­ну Ми­ни­стар­ства по­љо­при­вре­де, шу­мар­ства и во­до­при­вре­де.
Пти­чи­ји грип је ре­ги­стро­ван код ди­вљих пти­ца у је­зе­ру у Пар­ку при­ро­де „Ру­сан­да“ у Ме­лен­ци­ма, у То­ма­шев­цу и Спе­ци­јал­ном ре­зер­ва­ту при­ро­де „Сла­но Ко­по­во“ у Но­вом Бе­че­ју. У сва три слу­ча­ја, ре­ше­ње о про­гла­ше­њу за­ра­же­ног под­руч­ја до­не­то је у уто­рак, 28. но­вем­бра, са­зна­је „Днев­ник“.

Ре­ше­њем Упра­ве за ве­те­ри­ну, за­ра­же­ним су про­гла­ше­на под­руч­ја у по­лу­преч­ни­ку од нај­ма­ње три ки­ло­ме­тра од жа­ри­шта на ве­ли­ком је­зе­ру у Пар­ку при­ро­де „Ру­сан­да“ и у Спе­ци­јал­ном ре­зер­ва­ту при­ро­де „Сла­но Ко­по­во“. Угро­же­ним под­руч­јем про­гла­ше­ни су Ку­ма­не, Еле­мир, Јан­ков Мост и Ми­хај­ло­во. Ка­ко са­зна­је­мо, ве­те­ри­нар­ској ин­спек­ци­ји је при­ја­вље­но уги­ну­ће ждра­ло­ва на овим ло­ка­ци­ја­ма, па је оба­вљен ван­ред­ни ин­спек­циј­ски над­зор. У ла­бо­ра­то­ри­ји На­уч­ног ин­сти­ту­та за ве­те­ри­нар­ство „Но­ви Сад“ је утвр­ђе­но при­су­ство ге­но­ма ви­ру­са ави­јар­не ин­флу­ен­це Х5Н1.

Ави­јар­на ин­флу­ен­ца по­твр­ђе­на код ди­вљих пти­ца

Про­пи­са­не ме­ре, из­ме­ђу оста­лог, об­у­хва­та­ју не­шко­дљи­во укла­ња­ње жи­ви­не и пти­ца на за­ра­же­ним га­здин­стви­ма, по­пис и здрав­стве­ни над­зор жи­ви­не на свим га­здин­стви­ма и фар­ма­ма у окви­ру ових под­руч­ја, као и од­ре­ђе­не ре­стрик­тив­не ме­ре у ви­ду при­вре­ме­не за­бра­не или огра­ни­че­ња про­ме­та жи­ви­не и пти­ца, ја­ја, ме­са од жи­ви­не и про­из­во­да жи­вин­ског по­ре­кла.

У ве­ћи­ни жа­ри­шта на­ђен је сој ви­ру­са под­ти­па Х5Н1, ко­ји је зо­о­но­за, па се мо­же пре­не­ти на љу­де ко­ји до­ла­зе у кон­такт са обо­ле­лом жи­ви­ном и пти­ца­ма

Ви­рус птич­јег гри­па нај­че­шће се пре­но­си пре­ко ди­вљих пти­ца, од ко­јих по­је­ди­не вр­сте мо­гу би­ти но­си­о­ци (ре­зер­во­а­ри) без ви­дљи­вих симп­то­ма, на­ро­чи­то у зим­ским ме­се­ци­ма, од­но­сно у пе­ри­о­ду ин­тен­зив­не ми­гра­ци­је. До­дат­ну опа­сност пред­ста­вља чи­ње­ни­ца да је у ве­ћи­ни жа­ри­шта ди­јаг­но­сти­ко­ван сој ви­ру­са под­ти­па Х5Н1, ко­ји је зо­о­но­за, па се мо­же пре­не­ти на љу­де ко­ји до­ла­зе у кон­такт са обо­ле­лом жи­ви­ном и пти­ца­ма.

Ж. Ба­ла­бан

Извор: ДНЕВНИК

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.