Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписао је конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у Војводини у 2024. години.

Како је наведено у конкурсу, његов циљ је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости сточарске производње и за те намене је предвиђено укупно бесповратно 115 милиона динара. Конкурс је отворен до 5. априла.

Бесповратна средстава се додељују за суфинансирање опремања говедарских, свињарских, овчарских, козарских и живинарских фарми, као и за набавку опреме за мужу, за хлађење и складиштење млека, за изђубравање, за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству, као и за набавку пчелињих друштава и опреме за пчеларство – кошница и контејнера.

Максимални износ по једној пријави за суфинансирање инвестиција у опремање сточарских фарми је од 150.000 до два милиона динара, а за суфинансирање инвестиција у набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство од 50.000 до 350.000 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу утврђују се у износу до 60 одсто од прихватљивих трошкова инвестиције, док за подносиоце пријава чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, као и жене носиоце пољопривредних газдинстава и лица млађа од 40 година, она износе до 70 одсто од укупних прихватљивих трошкова инвестиције. Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу.

Извор: Дневник

На основу чл. 11. и 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2024. годину („Службени лист АПВ“, брoj 45/2023), у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Аутономну покрајину Војводину за 2024. годину („Службени лист АПВ“, број 45/23) и Правилником о спровођењу конкурса које расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство („Службени лист АПВ“, број 8/23 и 54/23), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарствo,  (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ У АП ВОЈВОДИНИ У 2024. ГОДИНИ

 ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости сточарске производње.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстaва за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавкe опреме за мужу, набавкe опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање, набавка опреме за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству, набавка пчелињих друштава и опреме за пчеларство (кошнице и контејнери).

 1. ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 За реализацију мере предвиђено је укупно 115.000.000,00 динара за активности:

Активност 1: Суфинансирање инвестиција у опремање сточарских фарми

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 2.000.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 150.000,00 динара.

Активност 2: Суфинансирање инвестиција у набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство (кошнице и контејнери)

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 350.000,00 динара

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 50.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година, бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Правилнику утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих трошкова ивестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).

 1. НАМЕНА СРЕДСТАВА

 Бесповратна средства која се додељују по конкурсу намењена су за:

 Активност 1: Суфинансирање инвестиција у опремање сточарских фарми

Сектор млеко:

 1. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације
 2. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака
 3. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња
 4. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
 5. Машине за транспорт

 Сектор месо:

 1. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака
 2. опремање објеката за гајење крмача и производњу прасади за тов
 3. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња
 4. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези
 5. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
 6. Машине за транспорт

 Сектор производње конзумних јаја

 1. Набавка опреме за живинарске фарме за производњу конзумних јаја
 2. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја
 3. опремање објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака
 4. Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива

Подносилац пријаве за Активност 1. може поднети само једну пријаву за једну или више инвестиција.

Активност 2: Суфинансирање инвестиција у набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство (кошнице и контејнери)

 Сектор пчеларство

1.набавка нових пчелињих друштава

2.набавка опреме за пчеларство

Подносилац пријаве за Активност 2. може поднети само једну пријаву за једну или више инвестиција.

Листа прихватљивих инвестиција приказана је у члану 4. Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у АП Војводини у 2024. години.

 1. КОРИСНИЦИ

 Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице:
  • носилац регистрованог пољопривредног газдинства,
  • предузетник носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. правно лице:
  • привредно друштво носилац регистрованог пољопривредног газдинства,
  • земљорадничка задруга носилац регистрованог пољопривредног газдинства,
  • сложена задруга носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 3. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР

 Конкурс је отворен до 05.04.2024. године.

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 Документација коју достављају сви подносиоци пријава:

 образац пријаве (попуњен искључиво на рачунару) са обавезним потписом подносиоца пријаве;

 1. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца пољопривредног регистрованог газдинства или овлашћеног лица у правном лицу;
 2. оверени Изводи из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о пољопривредном газдинству, структура биљне производње, подаци о животињама, не старији од 30 дана);
 3. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама које су доспеле до12.2023. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где се налази предметна инвестиција, уколико се предметна инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе у АП Војводини);
 4. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног органа или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ o извршеном плаћању по уговору);
 5. за инвестиције чија је вредност иста или већа од 100.000,00 динара:
  • може се поднети предрачун са пропратним актом добављача у коме ће бити исказана цена без ПДВ-а, ПДВ и цена са ПДВ-ом, и спецификација опреме која садржи основне карактеристике опреме (коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме);
  • изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна до 10. септембра 2024. године;
 6. за подносиоце пријава који аплицирају путем рачуна:
 • уколико је плаћање извршено готовински подноси се само фискални рачун са пропратним актом добављача (плаћање готовински је могуће само уколико је вредност инвестиције мања од 1.000.000,00 динара);
 • уколико је плаћање извршено преко текућег рачуна подноси се: оригинал фактура, односно копија електронске фактуре, у складу са законом којим се уређује електронско фактурисање или фискални рачун са пропратним актом добављача у коме ће бити исказана цена без ПДВ-а, ПДВ и цена са ПДВ-ом, појединачно и спецификацијa опреме која садржи основне карактеристике опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну) и доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод подносиоца пријаве или извод добављача опреме оверен од стране банке. Уколико добављач није у систему ПДВ мора бити назначено на фактури;
 • потписана отпремница за набавку предметне инвестиције или фотокопија потписане отпремнице која је учитана у систем електронских фактура као прилог електронске фактуре;
 • фотокопија гарантног листа за опрему, машину или механизацију за коју је у складу са посебним прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно фотокопија изјаве добављача да предметна опрема, машина или механизација не подлеже обавези издавања гарантног листа;
 • фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
 • фотокопија јединствене царинске исправе (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старије од 09.2023. године;
 1. изјава   подносиоца пријаве који својим  потписом потврђује под материјалном и кривичном одговорношћу истинитост и тачност података и даје сагласност за коришћење датих података током процеса провере, плаћања и трајања утврђених обавеза;
 2. Изјава 2. подносиоца пријаве који својим потписом потврђује да је упознат са одредбама члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018 –аут.тумачење и 2/2023- одлука УС), по којима је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Додатна документација за Активност 1: Суфинансирање инвестиција у опремање сточарских фарми

 потврда о броју грла за одговарајућу категорију животиња, издата од стране надлежне ветеринарске службе;

 1. решење да је објекат уписан у Регистар објеката за узгој, држање и промет животиња. Решење може да гласи на подносиоца пријаве, односно на члана његовог пољопривредног газдинства који је уписану Регистар пољопривредних газдинстава;
 2. очитана саобраћајна дозвола за инвестиције: набавка специјализоване приколице за транспорт чврстог, течног и полутечног стајњака;
 3. оригинал извод из катастра непокретности с подацима о власништву за објекат у којем се реализује инвестиција (не старији од 30 дана од дана подношења захтева);
 4. уговор о закупу или уступању на коришћење предметног објекта закључен са закуподавцем, на период закупа, односно коришћења који не може бити краћи од 31.12.2029. године, оверен код јавног бележника, уколико објекат није у власништву подносиоца пријаве;

 Додатна обавезна документација за предузетнике:

 извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;

 Додатна обавезна документација за правна лица:

 извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;

 1. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
 2. извод из финансијског извештаја из којег произилази да је правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019 и 44/21-др.закон);
 3. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са Законом о задругама, при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама;

Документација коју достављају подносиоци пријаве опционо

 1. фотокопија дипломе пољопривредног факултета или сведочанство средње пољопривредне школе (уколико подносилац пријаве нема диплому наведених институција, није потребно достављати другу документацију);
 2. потврда о чланству у земљорадничкој задрузи издата од стране Агенције за привреднe регистре;
 3. фотокопија сертификата за органску производњу или сертификата о заштићеном географском пореклу;
 4. фотокопија важеће потврде о извршеној контроли плодности земљишта које је предмет инвестиције.

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је саставни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под тачком 4., прибавити сам или ће Покрајински секретаријат по службеној дужности од надлежних органа прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/предрачуна.

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа.

 НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

 Физичко лице носилац регистрованог пољопривредног газдинства пријаву са потребном документацијом доставља:

 • путем поште на адресу Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 21000 Нови Сад , Булевар Михајла Пупина број 16 с назнаком: „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ У АП ВОЈВОДИНИ У 2024. ГОДИНИ”,
 • лично у Писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова,
 • електронским путем – АгроСенс платформа на начин описан у Упуству о начину подношења електронске пријаве и електронском општењу .

Предузетник носилац регистрованог пољопривредног газдинства или правно лице носилац регистрованог пољопривредног газдинства пријаву са потребном документацијом доставља искључиво електронским путем и то кроз АгроСенс платформу на начин прописан у Упутству о начину подношења електронске пријаве и електронском општењу.

АгроСенс апликација као и упутство за коришћење могу се преузети с веб-странице:  www.psp.vojvodina.gov.rs

У пријава која се подноси електронским путем, на место које је предвиђено за потпис уноси се електронски потпис. Електронски се потписују и изјаве 1. и 2.

Приликом уноса пријаве у информациони систем за обраду пријава – платфома Агро Сенс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри путем електронског сандучета.

 1. КОНТАКТ

Све додатне информације за Активност 1 можете добити путем телефона: 021/488-1852 од 13,00-15,00 часова или на e- mejl katarina.strugar@vojvodina.gov.rs

Све додатне информације за Активност 2 можете добити путем телефона: 021/487-4186 од 13,00-15,00 часова или на e- mejl boban.orelj@vojvodina.gov.rs

 1. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст конкурса, Правилник, образац пријаве, изјаву добављача, изјаву 1 и 2, захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава и Упуство о начину подношења електронске пријаве и електронском општењу између органа, могу се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 Покрајински секретар

 Владимир Галић

 Детаљније на: https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-primarne-poljoprivredne-proizvodnje-u-stocarstv/

 

 

 

 

 

 

 

 

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.