Овом приликом обавештавамо заинтересована лица да је данас, 22. маја, ЈКП „Београдске пијаце“ у оквиру своје делатности објавило  јавни оглас за прикупљање затворених писмених понуда за издавање у закуп пијачне опреме на пијацама које послују у систему ЈКП  “Београдске пијаце”.

Право учешћа на овом огласу имају: пољопривредни произвођачи, физичка лица, правна лица и предузетници. Рок за подношење понуда је 31. мај до 09,00 часова, а јавно отварање приспелих понуда обавиће истог дана, 31. маја у 11 часова у великој сали ЈКП „Београдске пијаце” (Звездара), у улици Живка Карабиберовића бр. 3.

О условима и документацији потребној за учешће на огласу за прикупљање затворених писмених понуда за издавање у закуп пијачне опреме, заинтересована лица се могу информисати путем интернет странице ЈКП “Београдске пијаце” на линку: https://www.bgpijace.rs/?p=8504 или путем контакт телефона 011/7857-940

Комисија за доделу пословног простора ЈКП „Београдске пијаце“ Београд – Звездара je, на основу чланова 4-19. Правилника о издавању пијачног пословног простора бр. 7431-5/23 од 30.10.2023. године, наредовној седници, одржаној дана 22.05.2024. године донела Одлуку број 3524-1/24  од 22.05.2024. годинеда распише

О Г Л А С

 ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП

ПИЈАЧНЕ ОПРЕМЕ –ТЕЗГИ, РАСХЛАДНИХ ВИТРИНА (ТЕЗГИ СА РАСХЛАДНИМ УРЕЂАЈЕМ), РАСХЛАДНИХ КОМОРА, БОКСОВА, РАМОВА

 Предмет овог огласа је следећа пијачна опрема:

 СТР пијачна опрема – опредељена је за продају пољопривредно и индустријско прехрамбених производа и прехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности;

 СЗР пијачна опрема -опредељена језа продају индустријско непрехрамбених производа и непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности;

 1. Пијачна опрема која је намењена за издавање индивидуалним пољопривредним произвођачима – ИПП, опредељена језа продају воћа и поврћа, млека и млечних производа, јаја, сухомеснатих производа, клане живине меда, печурака и цвећа;
 2. Расхладне витрине и коморе – намењене су заиздавањекао магацински и продајни простор са расхладним системом.

 Пијачна опрема се даје у закуп на одређено време, за календарску годину, након чега се уговор може обновити у складу са одредбама Правилника о издавању пијачногпословног простора и уговора о закупу пијачне опреме.

Пијачна опрема се издаје у виђеном стању.

Намена коришћења пијачне опреме мора бити у складу са Одлуком о пијацама и Пијачним редом.

Право учешћа на огласу за СТР и СЗРпијачну опрему имају: физичка лица, правна лица и предузетници.

Пријава за СТР и СЗР пијачну опрему треба да садржи:

 • Попуњен образац понуде (може се преузети на сајту www.bgpijace.rs или лично на писарници ЈКП „Београдске пијаце“ Београд -Звездара);
 • Доказ о уплати депозита за озбиљност понуде;
 • За физичка лица: копију личне карте и изјаву о сагласности за обраду података о личности (може се преузети на сајту www.bgpijace.rs или лично на писарници ЈКП „Београдске пијаце“ Београд (Звездара));
 • За правна лица:доказ да је правно лице регистровано код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
 • За предузетнике: доказ да је предузетник регистрован код надлежног органа, изјаву о сагласности за обраду података о личности (може се преузети на сајту www.bgpijace.rs или лично на писарници ЈКП „Београдске пијаце“ Београд – Звездара).

Уколико као најповољнији понуђач за СТР и СЗР пијачну опрему буде изабрано физичко лице потребно је да у року од 30 дана од дана коначности одлуке о додели пијачне опреме надлежној служби Предузећа достави доказ о регистрацији делатности у складу са општим актима предузећа и важећим законским прописима који регулишу предметну област.

СТР и СЗР пијачна опрема плаћа се месечно.

Подносилац најповољније понуде за закуп СТРи СЗР пијачне опреме је дужан да у року од 8 дана од дана коначности одлуке о давању у закуп предметне опреме, закључи писмени уговор о закупу са Предузећем.

 Пре закључења уговора о закупу СТР или СЗРпијачне опреме подносилац понуде је дужан да уплати на рачун Предузећа износ у висини од 3 понуђене месечне закупнине на име обезбеђења уредног извршавања обавеза.

Уколико подносилац најповољније понуде за за закуп СТР и СЗР пијачне опреме не закључи уговор о давању у закуп предметне опреме са Предузећем у остављеном року, односно не уплати износ на име обезбеђења уредног извршавања својих уговорних обавеза, сматра се да је одустао од понуде, у ком случају исти губи право на издавање предметне пијачне опреме у поступку непосредне погодбе. У овом случају Комисија за доделу пословног простора може предметну пијачну опрему понудити првом следећем најповољнијем понуђачу,ако није повезано лице у складу са законом.

Право учешћа на огласу за ИПП пијачну опрему имају пољопривредници регистровани у складу са прописима којима се уређује пољопривреда, а за производњу следећих пољопривредних производа:

– воће и поврће

– јаја

– млекo и млечни производи

– сухомеснати производи

– клана живина

– мед

– печурке

– цвеће.

 

Пријава за ИПП пијачну опрему треба да садржи:

 

 • Попуњен образац понуде (може се преузети на сајту www.bgpijace.rs или лично на писарници ЈКП „Београдске пијаце“ Београд – Звездара);

 

 • Доказ о уплати депозита за озбиљност понуде;

 

 • Копију личне карте и изјаву о сагласности за обраду података о личности(може се преузети на сајту www.bgpijace.rs или лично на писарници ЈКП „Београдске пијаце“ Београд -Звездара);

 

 • Доказ да се пољопривредно газдинство налази у активном статусу за текућу годину, односно копију решења о регистрацији пољопривредног газдинства за текућу годину;

 

 • Доказ о регистрацији објекта за производњу и промет животиња, производа и хране животињског порекла у складу са законима који регулишу промет производа животињског порекла, односно одговарајућа потврда – уверење надлежног органа за производњу осталих производа /меда, печурака, цвећа, и то:

 

За продају јаја: копију Решења Управе за ветерину којим се утврђује да објекат за држање и узгој животиња – фарма живине (коке носиље – производња конзумних јаја) испуњава прописане ветеринарско – санитарне услове и да је објекту додељен ветеринарски контролни број. Уколико закупац нема свој објекат као доказ потребно је да достави оверено овлашћење власника објекта о коришћењу истог или копију уговора о пословно-техничкој сарадњи. У оба случаја потребно је доставити и копију решења Управе за ветерину којим се утврђује да објекат за држање и узгој животиња – фарма живине (коке носиље – производња конзумних јаја) испуњава прописане ветеринарско – санитарне услове и да је објекту додељен ветеринарски контролни број.

 

За продају млечних производа: Копију Решења Управе за ветерину којим се утврђује да објекат (просторије) у домаћинству за обраду и прераду млека (производња: сир и кајмак) испуњава прописане ветеринарско – санитарне услове и да је објекту додељен ветеринарски контролни број. Уколико закупац нема свој објекат као доказ потребно је да достави оверено овлашћење власника објекта о коришћењу истог или копију уговора о пословно-техничкој сарадњи. У оба случаја потребно је доставити и копију Решења Управе за ветерину којим се утврђује да објекат (просторије) у домаћинству за обраду и прераду млека (производња: сир и кајмак) испуњава прописане ветеринарско – санитарне услове и да је објекту додељен ветеринарски контролни број.

 

 

За продају сухомеснатих производа: копију Решења Управе за ветерину којим се утврђује да производи потичу из објекта који испуњава прописане ветеринарско – санитарне услове и да је  објекту додељен ветеринарски контролни број. Уколико закупац нема свој објекат као доказ потребно је да достави оверено овлашћење власника објекта о коришћењу истог или копију уговора о пословно-техничкој сарадњи. У оба случаја потребно је доставити и копију Решења Управе за ветерину којим се утврђује да производи потичу из објекта који испуњава прописане ветеринарско – санитарне услове и да је  објекту додељен ветеринарски контролни број.

 

За продају клане живине: копију Решења Управе за ветерину којим се утврђује да производи потичу из објекта – кланице који испуњава прописане ветеринарско – санитарне услове и да је објекту додељен ветеринарски контролни број. Уколико закупац нема свој објекат као доказ потребно је да достави оверено овлашћење власника објекта о коришћењу истог или копију уговора о пословно-техничкој сарадњи. У оба случаја потребно је доставити и копију Решења Управе за ветерину којим се утврђује да производи потичу из објекта – кланице који испуњава прописане ветеринарско – санитарне услове и да је објекту додељен ветеринарски контролни број.

 За продају меда: Копију Решења Управе за ветерину којим се утврђује да производи потичу из објекта који испуњава прописане ветеринарско – санитарне услове и да је објекту додељен ветеринарски контролни број. Уколико закупац нема свој објекат као доказ потребно је да достави оверено овлашћење власника објекта о коришћењу истог или копију уговора о пословно-техничкој сарадњи. У оба случаја потребно је доставити и копију Решења Управе за ветерину којим се утврђује да производи потичу из објекта који испуњава прописане ветеринарско – санитарне услове и да је објекту додељен ветеринарски контролни број.

 За продају цвећа:копију потврде о активном статусу пољопривредног газдинства.

 За продају печурака:копију извода из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње.

 За продају органских производа: Сертификат издат од стране овлашћене контролне организације којим се потврђује да је органски производ призведен у складу са Законом о органској производњи и прописима донетим на основу њега.

Подносилац понуде за коришћење ИПП пијачне опреме је дужан да у року од 8 дана од дана коначности одлуке о давању на коришћење предметне опреме изврши тромесечну уплату за предметну опрему.

Резервација ИПП пијачне опреме плаћа се тромесечно, осим на пијаци цвећа „Крњача“ и пијаци „Палилула“, где се плаћа месечно.

Магацини за складиштење пољопривредних производа намењени су за издавање само лицимакоја већ користе пијачну опрему на истим пијацама на којима се налазе оглашени магацини.

На огласу не могу учествовати правна, физичка лица, пољопривредници и предузетници који на дан отварања приспелих понуда имају неизмирене и доспеле финансијске обавезе према Предузећу по основу закупа или других трошкова, који произилазе из раније закључених уговора или су својим поступцима прекршили одредбе уговора о закупу пијачне опреме и општих аката Предузећа.

Почетна цена закупа и коришћења пијачне опреме изражена је са ПДВ-ом, на месечном нивоу.

Понуђена цена представља бруто цену месечног закупа и коришћења пијачне опреме са урачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20%.

Прихваћена као најповољнија понуда за коришћење пијачне опреме важи за период док се не достигне цена из Ценовника за одговарајућу категорију пијаце.

Учесници огласа су у обавези да уплате депозит  за учешће на огласу за сваку поднету понуду у износу од 10% од понуђене месечне закупнине/резервације за пијачну опрему, на текући рачун број:  205-39344-08,  позив на број: 429-202. Доказ о уплати ОБАВЕЗНО доставити уз понуду, у противном понуда ће се сматрати непотпуном и као таква ће бити одбачена. Учесницима који нису добили на коришћење – у закуп пијачну опрему, депозит се враћа у уплаћеном износу у року од 60 дана од дана доношења одлуке о додели пијачне опреме.

Обрасци понуде правних лица и предузетника морају бити потписани од стране овлашћених лица, а физичких лица потписани од стране понуђача. Образац понуде мора да садржи контакт телефон понуђача и број текућег рачуна за повраћај депозита.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде за учешће на огласу не могу учествовати у поступку надметања и исте се одбацују, док се неосноване одбијају.

Одлуку о додели на коришћење или закуп пијачне опреме Комисија ће донети најкасније у року од 15 дана по отварању понуда приспелих по огласу за прикупљање затворених писмених понуда за давање на коришћење или у закуп пијачне опреме.

Избор корисника и закључивање уговора извршиће се са понуђачем (правним лицем, физичким лицем и предузетником), применом критеријума висине понуђене закупнине, односно накнаде за коришћење.

На одлуку Комисије о додели на коришћење или закуп пијачне опреме заинтересована страна може изјавити приговор у року од 8 дана од дана истицања одлуке Комисије на огласној табли Предузећа.

О евентуалном приговору на одлуку Комисије о додели на коришћење или закуп пијачне опреме, одлучује Надзорни одбор Предузећа.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине односно накнаде за коришћење, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине односно накнаде за коришћење у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико горе наведени понуђачи у року од 3 дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветним износом закупнине, одмносно накнаде за коришћење, Комисија ће извршити избор најповољнијег понуђача путем жреба.

Рок за подношење понуда је 31.05.2024. године, до 09,00 часова.

Понуде се предају на писарници дирекције ЈКП „Београдске пијаце“ Београд (Звездара) у улици Живка Карабиберовића бр. 3, Београд, Звездара.  Понуде доставити у затвореној коверти, са назнаком:  „Понуда по огласу – за __________ број  ______, на пијаци __________“.

Јавно отварање понуда обавиће се 31.05.2024.године у 11,00 часова у великој сали ЈКП „Београдске пијаце” Београд (Звездара), у улици Живка Карабиберовића бр. 3, Београд, Звездара.

Разгледање пијачне опреме која се даје у закуп вршиће се радним данима од 23.05.2024. године до 30.05.2024. године, у времену од 09-11 часова.

Увид у документацију вршиће ће радним данима од23.05.2024. годинедо 30.05.2024. у времену од 09-14 часова у дирекцији ЈКП „Београдске пијаце“ Београд (Звездара), ул. Живка Карабиберовића бр.3.

За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на телефон: 011/7857-940, а за позицију пијачне опреме на пијаци могу се обратити управнику пијаце.

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПИЈАЧНЕ ОПРЕМЕ

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.